هوای تازه

وقتی هوا تازه است نمیتوانی درون بمانی مجبور میشوی بیایی و تماشا کنی...بیایی و در صفای آسمان طراوت تازه دریابی....همانطور وقتی هوای بیرون تو را مجبور میکند داخل خانه بروی هوای درون هم گرفته میشود محبورت میکند به بیرون سرک بکشی....مستقر ...خیلی هوا بهاری بود....بهار یکطرف خریف یکطرف چه میکند بازی رنگها با صفحه ی آسمان....چه میکند گردش سیاره با دل زمین....از دلش سبزی میروید درخت خشک میشود...باد میآید....سرد میشود وقت عاشقی...وقت پوشیدن لباس....وقت خریدن کولر...وقت گذاشتن بخاری....امروز دلم مثل تنور گرم است....سرت سبز ای آیه ی بزرگ...ای چهره ی محزون...ای بر چهر ه ی تاریخ...امروز هوا سرد نبود بهاری بود و پاییزی...فردا رنگ دیگری دارد...ای ماه...ستاره...آمد و رفت شب و روز دوستت دارم

/ 0 نظر / 25 بازدید