باز هم بالهای بی نام

شکار کردن...چه موضوع جالبی...انگار خیلی از موجودات شکار میکنند...یعنی یک وسیله ای دارند که با آن شکار خود را مورد حمله قرار میدهند. انسان هم اینگونه است؟ بنظرم در مورد دفاع شباهتهایی وجود دارد ولی درباره ی نوع غذا...مثلا وقتی گیاهی را از ساقه جدا میکنیم این کار شکار کردن نیست در حالیکه اگر جانوری را از پای دربیاوریم این لفظ بکار برده میشود. دلیلش را نمیدانم شاید چون گیاهان خون ندارند...راستی گیاهان هم درد میکشند؟ خون، مایه ی درد است بنظرم اگر اعصاب درست و حسابی هم نداشته باشی وقتی خون سرخ داشته باشی ...چقدر نانوتکنولوژی تازه و جالب است و این در حالی ست که بالهای ظریف...باز هم سوت میزند، نوعی سرگرمی ست برای خودش شاید، بالهای بسیار ظریف با یک نوع رگ بندی خاص که هر کدام اساس تفاوت گونه ای با گونه ی دیگر است...آن روز کریستی را نمیشناختم و با او خیلی حرف زدم، گاهی صدایشان را میشنوم میگفت پاریس بوی...میدهد بی ادبی ست ...اما نمیدانم چرا گفتم که در موجودات هتروکروماتینی جسم بار در زنان دیده میشود...نمیدانم...ندا موفق شده خیلی زیاد و خوش بحال مادرانی که از او کسب اطلاع میکنند و آن یکی هم دستش را گذاشته روی بوق و پایش را روی گاز خدا کند تصادف نشود...اشکهایش برایم سخت است، سختی اش برایم سخت است، کشیدنش، تپیدن قلبش و درد کشیدن...خدایا
/ 0 نظر / 41 بازدید